Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Trans- and paracellular intestinal barrier effects of zinc (2015)

  Art
  Poster
  Autoren
  Zakrzewski, S S (WE 2)
  Fromm, M
  Schulzke, J D
  Günzel, D
  Kongress
  94. Tagung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft
  Magdeburg, 05. – 07.03.2015
  Quelle
  Acta physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies; 213(699) — S. 104
  ISSN: 1748-1708
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Veterinär-Physiologie

  Oertzenweg 19 b
  14163 Berlin
  +49 30 838 62600
  physiologie@vetmed.fu-berlin.de